• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    11. ZRUŠENIE/OBMEDZENIE PRÍSTUPU

    11.1. NMH je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť užívanie Účtu Používateľa v Službách alebo obmedziť prístup Používateľa k akejkoľvek časti svojho webového servera. Je oprávnený k uvedeným opatreniam pristúpiť predovšetkým vtedy, ak Používateľ bude porušovať ustanovenie týchto Podmienok. Rovnaké oprávnenie prislúcha Partnerovi v rámci jeho WWW stránok.

    11.2. NMH je oprávnený odstrániť Účet, ktorý jeho Používateľ používa v rozpore s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi (vrátane bežných etických zásad používania WWW.) a v rozpore s týmito Podmienkami.

    11.3. NMH je oprávnený zrušiť Účet, ak sa Užívateľ neprihlási k svojmu Účtu podľa podmienok uvedených v bode 3.6.