• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    12. ZMENA PODMIENOK

    12.1. NMH je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Podmienky. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia nového úplného znenia Podmienok na webovej stránke NMH.

    12.2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní Služby po vykonaní týchto zmien NMH, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.