• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

  Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

  8. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

  8.1. NMH prehlasuje, že sa venuje a bude venovať funkčnosti Služieb s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní Služby mohli vzniknúť Používateľom či tretím osobám.

  8.2. NMH nezodpovedá za činnosť Používateľov a za spôsob, akým Služby využívajú. NMH nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb, Registrácie Používateľmi či tretími osobami.

  8.3. NMH poskytuje Službu v stave v akom sa nachádza (tak ako je), t.j. so všetkými prípadnými vadami. NMH neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia.

  8.4. NMH nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb. NMH nezodpovedá za škody, ktoré by Používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.