• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

  Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

  3. ELEKTRONICKÁ POŠTA

  3.1. Registráciou Používateľ vytvorí svoju Elektronickú adresu. Objemová dátová kapacita jednotlivej schránky elektronickej pošty poskytovanej Používateľovi bezplatne je obmedzená na 20 MB. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že NMH nepreberá zodpovednosť za vymazanie, poškodenie, alebo neschopnosť uloženia správ. Používateľ má možnosť požiadať zaslaním SMS správy z mobilného telefónu s platnou SIM kartou s autentifikačným kódom o zväčšenie e-mailovej schránky na 2 GB. Z jedného mobilného telefónu je možné požiadať o zväčšenie kapacity maximálne u troch e-mailových schránok NMH.

  3.2. Používateľ nesie zodpovednosť za obsah odoslaných správ. Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať elektronickú poštu k zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú neslušné, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo inak porušujúce všeobecne platné právne predpisy. Používateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom elektronickej pošty nebude odosielať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval právny poriadok Slovenskej republiky.

  3.3. NMH nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. NMH nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri uložení e-mailových správ.

  3.4. NMH má právo s ohľadom na efektívne využívanie priestoru e-mailových schránok priebežne mazať obsah priečinkov SPAM, Karanténa, ako aj priečinka Odoslaná pošta, pričom z týchto priečinkov bude v pravidelných intervaloch bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa odstraňovať predovšetkým všetky správy staršie ako 30 dní odo dňa mazania. V prípade, že užívateľ trvá na zachovaní týchto správ, je povinný si tieto správy pravidelne archivovať.

  3.5. V prípade ak sa Používateľ neprihlási do svojej schránky elektronickej pošty po dobu dlhšiu ako 4 mesiace, je NMH oprávnený zmazať celý obsah mailboxu.

  3.6. Ak sa užívateľ neprihlási do svojho Účtu po dobu 6 mesiacov, je NMH oprávnený zmazať obsah mail boxu a Účet Používateľa zrušiť. Prihlásením sa v zmysle tohto bodu rozumie vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla na ktorejkoľvek zo stránok NMH, ktorá to v zmysle systému jednotnej registrácie a prihlásenia umožňuje, alebo prihlásenie do schránky elektronickej pošty prostredníctvom niektorého z podporovaných protokolov vzdialeného prístupu (pop3, IMAP). Zrušenie Účtu podľa tohto bodu je nevratné.