• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

    Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

    4. PREPOJENIE NA WEBOVÉ SERVERY TRETÍCH OSÔB

    4.1. Používateľ Registráciou vyslovuje súhlas s tým, že Služby môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery („Prepojené servery"). Prepojené servery nie sú kontrolované spoločnosťou NMH a NMH nie je zodpovedný za obsah žiadneho Prepojeného servera, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. NMH nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného servera. Zahrnutie týchto prepojení do Služby neznamená, že by NMH schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Používateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s Podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.

    4.2. Údaje z Profilu Služby, resp. Účtu sú Prepojenému serveru sprístupnené iba v prípade, že sa Používateľ na tento server prihlási k prepojeniu zo Služby v ktorej bol prihlásený. Ako náhle Prepojený server požiada o sprístupnenie údajov Používateľa z jeho Profilu Služby, popr. jeho Účtu, budú tieto údaje zašifrované a zabezpečene odoslané na tento server pomocou modernej šifrovacej technológie.

    4.3. Používateľ je zodpovedný za to, že sa zoznámil s prehlásením o zásadách používania osobných údajov a Podmienkami ich použitia na každom serveri, ktorý navštívil a uistil sa, že súhlasí so spôsobom použitia svojich osobných údajov na tom ktorom serveri. NMH nenesie zodpovednosť za používanie osobných údajov poskytnutých Používateľom na Prepojených serveroch.