• Všeobecné podmienky používania služiebVšeobecné podmienky používania služieb

  Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

  5. PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽA

  5.1. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb poskytne NMH svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom) poskytuje tým NMH nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to i vtedy, ak sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Príspevky"): * používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, * sublicencovať tretej strane neobmedzené práva na vykonávanie ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe predania týchto Príspevkov nevzniká NMH povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo svojich webových stránok.

  5.2. Za poskytnutie oprávnení NMH k Príspevkom podľa čl. 5.1. neprislúcha Používateľovi odplata, Používateľ ich poskytuje bezodplatne.

  5.3. Ustanovenia čl. 4.1. a 4.2. sa vzťahujú na dokumenty, informácie alebo iné údaje, ktoré Používateľ odošle alebo inak prenesie prostredníctvom Služieb na webové stránky všetkých serverov, ktorých prostredníctvom Používatelia využívajú Služby.

  5.4. Diskusné príspevky, ktoré Používateľ odošle alebo inak prenesie prostredníctvom Služieb na webové stránky všetkých serverov, ktorých prostredníctvom Používatelia využívajú Služby, je NMH oprávnený akokoľvek meniť, zasahovať do nich, ako aj nezverejniť. NMH nezverejní najmä diskusný príspevok, ktorý je neslušný, poburujúci, obscénny, vzťahujúci sa k propagácii, resp. priamo propagujúci násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, navádza alebo podnecuje k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušuje právny poriadok Slovenskej republiky.